Psychologie Praktijk Beekman

Prakische informatie

 

 

Aanmelding

U kunt zich telefonisch (06-41384531) of via het contactformulier aanmelden. Als u uw gegevens achterlaat zal er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomem worden voor een intakegesprek. Er is geen telefonisch spreekuur.

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek is momenteel tussen de 10 tot 12 weken. De tijd tussen het intakegesprek en de behandeling is tussen de 2 en 4 weken. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling

Intakeprocedure

In het eerste gesprek zal de reden voor aanmelding met u worden besproken. Er zal een inschatting gemaakt worden of u voor uw behandeling op de juiste plek bent. Daarnaast zal besproken met u worden wat de eventuele behandelmoeglijkheden zijn. Dikwijls volg er een vervolggesprek waar met u een behandeplan wordt opgesteld, waarin opgenomen de diagnose,de wijze van begeleiding, de verwachte behandelduur en de verwachte uitkomst. 

Verder ontangt u praktische informatie over de gang van zaken gedurende de begeleiding.

Vragenlijsten

Om een beeld te krijgen van de aard en de omvang van uw klachten wordt u na het intake gesprek gevraagd (online) een vragenlijst in te vullen (SQ-48 de zogenaamnde ROM meting). Ook aan het einde van de behandeling en soms tussendoor wordt u gevraagd dezelfde lijst in te vullen om zo de vooruitgang te kunnen registreren. Aan het einde van de behandeling wordt u ook middels een vragenlijst (CQI) gevraagd naar uw tevredenheid met de behandeling.

Rapportage

Het is gebruikelijk om na de intake en bij afsluiting van de behandeling schriftelijk te rapporteren aan de verwijzer (huisarts). Mocht er een andere vorm van rapportage wenselijk zijn, bijvoorbeeld met een bedrijfsarts of een verwijzing elkders, dan zal dat expliciet met u besproken worden. Er kan niet zonder uw schriftelijke toestemming informatie door derden opgevraagd worden.

Behandelvorm

De begeleiding zal dikwijls plaatsvinden cognitef gedragstherapeutische basis. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het gedrag én de negatieve gedachten die de problemen in stand houden. Cognitieve gedragstherapie beïnvloed zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. Kenmerkend voor deze vorm van therapie zijn het huiswerk en de oefeningen/gedragsexperimenten. 

Daarnaast wordt in de behandeling gebruikt gemaakt van EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken. In eerste instantie werd het voornamelijk gebruikt om grote, eenmalige traumatische gebeurtenissen te verwerken. Tegenwoordig is er steeds meer bewijs dat het ook bij andere klachten effectief kan zijn, zoals bijvoorbeeld bij meervoudige trauma’s, angstklachten en bij chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als deel van een totaalbehandeling worden toegepast.

Klachten

Een psycholoog heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan heeft te houden. Heeft u een klacht over de behandeling of mij als behandelaar, dan nodig ik u uit om dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Mochten we er niet uit kunnen kan er klachtenbemiddeling ingeschakeld worden. 

De praktijk is aangesloten een klachtencommissie. Deze regeling houdt in het kort het volgende in:

 • De cliënt kan bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company. (zie ook het klachten- en geschillenreglement)
 • De klacht komt altijd terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing.
 • Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag
 • De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Mocht dit tot niet leiden dan kunt u een klacht indienen bij het NIP (https://www.psynip.nl/).Als BIG geregistreerd behandelaar val ik ook onder het Tuchtrecht, waardoor u ook een klacht in kunt dienen bij het tuchtcollege voor de gezondheidzorg (  https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ )

Voor meer informatie kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de zorgverlener.

Kwaliteitsstatuut

In het kader van de nieuwe wet Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuur staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg. 

Privacy statement

Iedere psycholoog is wettelijk verplicht een dossier en administratie bij te houden. Hierin worden een aantal gegevens vastgelegd, zoals naam, adres, geboortedatum, BSN, huisarts, medicijngebruik, vragenlijsten en verwijsbrieven. Daarnaast kunnen  de gegevens over het verloop van de behandeling en afgenomen diagnostische testen hierin worden bewaard.

 

Als psycholoog hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Deze uitgangspunten brengen met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn met onze verwerkers verwerkersovereenkomsten afgesloten.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

     

Als psychologen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met  ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 • Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door de PEP Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:
 • Administratie
 • Het registreren van aanmeldingen
 • Psychologisch onderzoek en behandeling, op de cliënt afgestemd
 • Communicatie over de behandeling met derden
 • Effectmeting (ROM): aan het begin en eind van de behandeling
 • Declareren van vergoede zorg bij de gemeente (jeugd) en de zorgverzekeraar (volwassenen)
 • Boekhouding

        

Verstrekking aan derden

 

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Wel kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hier toestemming voor geeft.

Derden zijn over het algemeen zorgprofessionals die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling, zoals de huisarts die ons vraagt om  in grote lijnen op de hoogte te worden gesteld van het beloop van de behandeling en eventuele adviezen, dit zal alleen gebeuren  in overleg en met toestemming van u. Alleen in noodsituaties mag de geheimhoudingsplicht worden doorbroken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Dit is dan wettelijk verplicht en toegestaan.

Ten aanzien van dit toestemmingsvereiste  bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, bijvoorbeeld wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) worden alleen verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Voor jongeren boven de 16 jaar wordt schriftelijke toestemming van de jongere gevraagd en, indien hij of zij daar geen bezwaar tegen heeft, de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

Niemand anders dan u zelf mag uw dossier inzien. Anderen mogen uw dossier alleen inzien, als u schriftelijk toestemming geeft. U kunt deze toestemming later ook weer blokkeren

Inzage

Tijdens of na afronding van de behandeling of het onderzoek heeft u het recht om uw bijgehouden gegevens of de bijgehouden gegevens van uw (minderjarige) kind in te zien. Er zijn hierbij wel beperkingen.

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen twaalf en zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen; een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft een cliënt zelfstandig recht op inzage.

Het dossier is eigendom van de praktijk,  u kunt het dossier dus niet meenemen. U kunt wel een kopie krijgen van het dossier of van gedeelten van het dossier.

Rectificatie

Als er volgens u gegevens zijn, die niet juist zijn, of verouderd of onvolledig, dan kunt u vragen om deze gegevens te verbeteren. Deze vraag moet u schriftelijk doen en er is de verplichting binnen twee maanden te reageren. Als dit niet wenselijk wordt geacht, dan is is er de verplichting aan te geven waarom. U kunt ook zelf gegevens aanvullen, uw psycholoog is verplicht deze gegevens aan het dossier toe te voegen.

Verwijdering

U kunt ook vragen bepaalde gegevens of alle behandelgegevens te verwijderen. In het laatste geval blijft dan in uw dossier alleen de schriftelijke verklaring over het verwijderen van de behandelgegevens achter.

Informatie over diagnose bij verzekeraar

Psychologen moeten bij de facturatie van de zorg (DBC informatiesysteem) een hoofdgroep aangeven waar de diagnose onder valt. Het gaat hierbij om een zeer korte omschrijving van de diagnose. U kunt gebruik maken van een zogenoemde opt-out regeling als u bezwaar hebt tegen het verstrekken van informatie. U dient in dat geval samen met de psycholoog een privacyverklaring in te vullen en te ondertekenen.

Vragen

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek. Daarnaast wil ik verwijzen naar de klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op via info@psychologiepraktijkbeekman.nl o.v.v. privacy.